Artikel 1 – Algemeen

1.    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (opdracht)overeenkomst van of tussen Van den Bosch Langedijk B.V. . zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60891750 hierna te noemen “Van den Bosch Service”, en een opdrachtgever waarop Van den Bosch Service deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van den Bosch Service, voor de uitvoering waarvan door Van den Bosch Service derden dienen te worden betrokken.

3.    De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.    De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen op een later met de opdrachtgever overeengekomen overeenkomst.

5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6.    Van den Bosch Service behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen.


Artikel 2 – inhoud en totstandkoming overeenkomst

1.    Aanbiedingen, prijsopgave of offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod.

2.    De aanbieding van Van den Bosch Service wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever is voorts slechts geldig als deze door Van den Bosch Service is bevestigd. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele kosten die zijn gemoeid met de opdracht.

4.    Van den Bosch Service vermeldt alle prijzen van haar dienstverlening op de website www.vandenbosch-service.nl. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend. Van den Bosch Service heeft te allen tijde de bevoegdheid om de prijs te wijzigen. Bij een prijsstijging na het tot stand komen van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 10 dagen te ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.

5.    Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Van den Bosch Service worden gecorrigeerd.

Artikel 3 – dienstverlening

1.    Van den Bosch Service zal zich inspannen om de overeengekomen dienst, zijnde een aankoopkeuring ten behoeve van de aankoop van een caravan, camper of vouwwagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2.    De overeenkomst op basis waarvan Van den Bosch Service de dienst zoals bedoeld in artikel 3 onder punt 1 van deze voorwaarden uitvoert, alsmede de juiste en tijdig verstrekte informatie van opdrachtgever, zijn leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst wordt uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.

3.    Bij de uitvoering van de dienst zoals genoemd in artikel 3 onder punt 1 van deze voorwaarden is Van den Bosch Service niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Van den Bosch Service, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

4.    Van den Bosch Service is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht voor een dienst als genoemd in artikel 3 onder punt 1 van deze voorwaarden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5.    De uitvoering van de opdracht als bedoeld in artikel 3 onder punt 1 van deze voorwaarden is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een geplande keuring. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de opdracht wordt vertraagd of gewijzigd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Van den Bosch Service of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, sprake is van vertraging, heeft Van den Bosch Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van opdrachtgever.


Artikel 4 – keuring

1.    De keuring is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de algehele technische en optische toestand van een camper, caravan of vouwwagen op het moment van de keuring. De keuring wordt volgens een vast keuringsprotocol uitgevoerd.

2.    Bij het vervaardigen van dit protocol is rekening gehouden met de behoeften van de opdrachtgever, de mogelijkheden van de techniek, de tijd en de kosten welke hiermee gemoeid zijn. In verband hiermee worden, indien van toepassing, onderdelen, afdekkingen, bekledingsdelen, stoelen en banken niet gedemonteerd of aan sterkteproeven onderworpen.

3.    De voertuigen worden voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd en op werking gecontroleerd met de technische hulpmiddelen welke Van den Bosch Service daarvoor beschikbaar heeft.

4.    Het keuren van een camper, caravan of vouwwagen is een vaststelling van de technische toestand op een bepaald moment, naar leeftijd en -indien van toepassing- de kilometerstand van het voertuig, voor zover deze technische toestand kan worden vastgesteld aan de hand van het keuringsprotocol. Van den Bosch Service kan, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet instaan voor een blijvend goede werking van (onderdelen van) het voertuig na de keuring.

5.    De geconstateerde gebreken en onvolkomenheden kunnen, zonder verdere diagnose, niet worden omgezet in een reparatieadvies.

6.    De keuring bestaat in beginsel uit de volgende onderdelen, te weten:


– Controle NAP (Nationale Auto Pas)

Bij een camper wordt bij de controle van de Nationale Auto Pas gecontroleerd of de aangegeven kilometerstand logisch is. Deze gegevens zijn uitsluitend bekend bij het RDW. Bij gebruikte, geïmporteerde campers beschikt Van den Bosch Service niet over relevante informatie inzake de kilometerstand. Ook heeft Van den Bosch Service niet de mogelijkheid om de sleutel en handzenders uit te lezen.


– Elektronica

Elektronica wordt bij een camper of caravan beoordeeld op werking. Ten aanzien van elektronische delen kan nimmer een inschatting worden gegeven wanneer deze zou ophouden met werken, dan wel verminderd zou gaan werken. Radio’s worden eveneens enkel getest op werking. Van den Bosch Service aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid op de werking van elektronica welke niet in het rapport zijn opgenomen. Hierbij kan worden onder andere worden gedacht aan onderdelen/opties zoals Bluetooth, cd wisselaar, tv schermen, koptelefoons, nachtvisie en andere veiligheidssystemen. Het uitlezen van een camper betreft enkel een momentopname. Indien een storing op het moment van keuring niet aanwezig is, kan door Van den Bosch Service niet gegarandeerd worden dat een storing in de toekomst ook niet voorkomt.


– Motor (uitsluitend voor een camper)

Tijdens de proefrit met een camper wordt de motor beoordeeld op prestatie en aanwijzingen welke op overmatige slijtage kunnen duiden, zoals abnormale geluiden. Een schoongespoten motor(ruimte) is niet te beoordelen op lekkage welke op (korte) termijn kan plaatsvinden. Afhankelijk van de mogelijkheden en type camper, wordt de voertuigelektronica uitgelezen. Het koelsysteem wordt slechts visueel gecontroleerd op lekkage(s). Koelsysteemdelen welke zich in het interieur bevinden zoals kachelradiateur e.d. worden – voor zover mogelijk – visueel gecontroleerd. Olieverbruik is niet te controleren tijdens de keuring. Een uitgebreide keuring van de motor is alleen mogelijk bij een keuring in de werkplaats van Van den Bosch Service of een bij hem aangesloten partner waar het betreffende voertuig met behulp van een hefbrug vanaf de onderzijde nauwkeurig kan worden gecontroleerd.

– Remmen/schokbrekers

Remmen worden zowel visueel als tijdens de proefrit beoordeeld. Dit betreft enkel zichtbare delen van het remsysteem, alsmede de conditie van de remleidingen, de remslangen en het zichtbare gedeelte van schokbrekers. In geval van trommelremmen wordt uitsluitend via het eventueel aanwezige inspectiegat geïnspecteerd. Van den Bosch Service beoordeelt de staat van de remschijven en remblokken slechts visueel.. Eventuele elektronische veiligheidsmarges van bepaalde fabrikanten kunnen afwijken van de criteria in het keuringsrapport. Een uitgebreide keuring van het remsysteem en schokbrekers is alleen mogelijk bij een keuring in de werkplaats van Van den Bosch Service of een bij hem aangesloten partner waar het betreffende voertuig met behulp van een hefbrug vanaf de onderzijde nauwkeurig kan worden gecontroleerd en waarbij de wielen kunnen worden gedemonteerd.


– Exterieur

Lakdiktecontrole kan enkel plaatsvinden op metalen delen. Op kunststof delen kan deze test niet worden uitgevoerd. Indien er verhoogde waardes worden gemeten, wordt slechts een visie gegeven over de kwaliteit van herstel en of de lakwaardes duidt op ernstigere geleden schade. Onderdelen worden niet gedemonteerd. Controle op krasjes en deukjes is niet mogelijk indien het voertuig nat of vies is. Enkel visuele (overmatige) roestvorming is door Van den Bosch Service te constateren. Dit betreft aldus geen onderzoek naar inwendige roestinwerking. Controle op water/vocht lekkage is enkel visueel te controleren. Van den Bosch Service aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot lekkages welke na de keuring ontstaan.


– Interieur

Vochtmeting bij een caravan of de opbouw van een camper geschiedt met een zogenaamde vochtmeter. Aangezien een vochtmeting in sterke mate door de wijze van opslag (stalling) kan worden beïnvloed, kan Van den Bosch Service nooit worden aangesproken op de uitslag van deze meting. Het elektrische systeem, het gassysteem, het watersysteem inclusief keuken, de verwarming, het hang- en sluitwerk, de ramen, de verduistering en het zogenaamde kitwerk in de caravan of de camperopbouw worden getest op hun werking en/of staat.


– Proefrit

De proefrit met een camper betreft een rit van ca. 15 minuten in de directe omgeving van de keuringslocatie. Van den Bosch Service is niet in staat het voertuig op alle snelheden te beoordelen. Van den Bosch Service houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden welke plaatsvinden tijdens deze rit. Dit geldt ook voor problemen welke zich voordoen met een koude- of warme motor.


Artikel 5 – Keuringsrapport en adviezen

1.    Wanneer opdrachtgever de keuring laat uitvoeren, kan Van den Bosch Service indien daartoe opdracht is gegeven naast het schriftelijke adviesrapport, opdrachtgever tevens voorzien van een (mondeling) advies met betrekking de aanschaf van het gekeurde voertuig. Van den Bosch Service erkent geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van het door Van den Bosch Service gegeven advies. Het advies heeft enkel betrekking op de aanschaf van het gekeurde voertuig en is niet bindend en slechts adviserend van aard.

2.    Het keuringsrapport alsmede het door Van den Bosch Service afgegeven advies betreffen uitdrukkelijk geen Algemene Periodieke Keuring (APK) en kunnen nimmer als vervanging van een APK worden gezien.

3.    Na afloop van de keuring beslist opdrachtgever te allen tijde zelf over de daadwerkelijke aanschaf van het gekeurde voertuig, welke geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever geschiedt.


Artikel 6 – Betaling

1.    Betaling geschiedt in beginsel vooraf in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode op de website, tenzij anders overeengekomen.

2.    Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.    Opdrachtgever dient betaling ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Van den Bosch Service. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Van den Bosch Service een andere betalingstermijn overeenkomen.

4.    Indien een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever is overeengekomen, is Van den Bosch Service gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Van den Bosch Service op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1.    Van den Bosch Service gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal Van den Bosch Service de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@vandenbosch-service.nl.

2.    Indien Van den Bosch Service op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

3.    Van den Bosch Service verkoopt geen persoonsgegevens en zal persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst of op grond van haar wettelijke plicht.


Artikel 8 – Overmacht

1.    Van den Bosch Service is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2.    Onder overmacht aan de zijde van Van den Bosch Service wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (1) overmacht van toeleveranciers van Van den Bosch Service, (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever of diens derden aan Van den Bosch Service zijn voorgeschreven of aanbevolen, (3) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (4) overheidsmaatregelen, (5) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (6) ziekte van werknemers van Van den Bosch Service of door haar ingeschakelde adviseurs en (7) overige situaties die naar het oordeel van Van den Bosch Service buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3.    In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door opdrachtgever worden betaald. Van den Bosch Service is niet verplicht om opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


Artikel 9 – Beperking van aansprakelijkheid

1.    Van den Bosch Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ten gevolge van de feitelijke uitvoering van de occasionkeuring, alsmede voor enige onopgemerkte gebreken en/of een onjuist keuringsrapport of advies opgeleverd door Van den Bosch Service.

2.    Indien het verrichten van diensten door Van den Bosch Service leidt tot aansprakelijkheid van Van den Bosch Service, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

3.    De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het door de verzekeraar van Van den Bosch Service uit te keren bedrag per gebeurtenis per jaar.

4.    Van den Bosch Service sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Van den Bosch Service is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5.    Opdrachtgever vrijwaart Van den Bosch Service voor alle aanspraken van derden.

6.    Enige door Van den Bosch Service uitgevoerde dienst, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Van den Bosch Service.

7.    Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Van den Bosch Service vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Van den Bosch Service binnen twee maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.


Artikel 10 – Toepasselijk recht

1.    Op de rechtsverhouding tussen Van den Bosch Service en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.    Van den Bosch Service heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3.    Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4.    Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Van den Bosch Service en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter

aanwijzen.Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro, mea aperiam